Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě a prodej on-line kurzů (MamaCORE, MamaSHAPE, FyzioYoga, MamaMEDIT, CORE KE STOLU, CORE DO AUTA, MamaSTRETCH, MamaCORE s gumou a další on-line kurzy), živých kurzů, webinářů a e-booků (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://www.mamacore.cz, https://www.zdravaafit.cz nebo https://www.mamashape.cz vyplněním a odesláním objednávky.

I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávající:

CORE ACADEMY s.r.o.

Kováříkova 1145/7, 152 00 Praha 5, Česká Republika, Telefon: 737678860, IČ: 24211788, DIČ: CZ24211788, Společnost je zapsána v OR u KS v Praze, oddíl C, vložka 189083

 

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

I.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

I.4 Zdravotní stav a způsobilost ke cvičení kupujícího

Součástí on-line kurzů a programů není odborná vstupní diagnostika. Prodávající tedy nemá možnost zjistit skutečný zdravotní stav kupujícího. Kupující je povinen na základě svého zdravotního stavu si před zahájením cvičení ověřit u svého lékaře, zda mu jeho zdravotní stav dovoluje absolvovat on-line cvičební programy a kurzy prodávajícího.

 Rozhodující slovo, zda je kupující způsobilý k zahájení cvičení, má vždy a výhradně lékař kupujícího. Jelikož se jedná o on-line cvičební kurzy a programy, kdy kupující cvičí bez dozoru podle návodů a videí, prodávající nenese žádnou zodpovědnost za to, zda kupující cvičí jednotlivé cviky správně nebo ne. Kupující nese zodpovědnost za správnost provedení jednotlivých cviků a je povinen se přesně řídit postupy a návody, které jsou součástí on-line kurzů a programů. Pokud kupující v průběhu cvičení nebo po něm zaznamená jakékoliv nepříjemné pocity či zhoršení zdravotního stavu, je povinen okamžitě přerušit cvičení, neprodleně kontaktovat prodávajícího a společně se rozhodnout na dalším postupu.

2. Objednávka

II.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://www.mamacore.cz, https://www.zdravaafit.cz nebo https://www.mamashape.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránkyhttps://www.mamacore.cz, https://www.zdravaafit.cz nebo https://www.mamashape.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://www.mamacore.cz, https://www.zdravaafit.cz nebo https://www.mamashape.cz, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

3. Kupní cena, daňový doklad

III.1 V aktuálním shrnutí objednávky a na webové adrese https://www.mamacore.cz, https://www.zdravaafit.cz nebo https://www.mamashape.cz  najdete konečnou cenu předmětu koupě. Prodávající je plátcem DPH, cena je tak konečná.

III.2 Faktura: Při vyplnění a odeslání objednávky obdrží kupující na email shrnutí jeho objednávky včetně platebních údajů a zálohovou fakturu. Po přijetí platby vystaví prodávající kupujícímu řádný daňový doklad, který slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH).

4. Způsob a forma platby

IV.1 Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a onlinebankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate s.r.o.

IV.2 Možnosti plateb:

Bankovním převodem na korunový nebo eurový účet prodávajícího. Při úhradě bankovním převodem je kupující povinen uvést variabilní symbol uvedený ve výzvě k úhradě, jinak není možné identifikovat přijatou platbu.
On-line bankovním převodem na korunový účet prodávajícího
Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
IV.3 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

IV.4 Předání předmětu koupě: Předmět koupě bude dle charakteru kupujícímu zaslán po řádném uhrazení kupní ceny. Pokud se jedná o elektronické materiály (e-book atd.), budou tyto zaslány na jím uvedený email. Pokud se jedná o on-line produkty, které jsou dostupné pouze v členské sekci, budou zaslány přístupové údaje do členské sekce na email uvedený v objednávce. Fyzické produkty budou po uhrazení zaslány prostřednictvím Zásilkovna.cz.

IV.5 Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je na webové adrese https://www.mamacore.cz, https://www.zdravaafit.cz nebo https://www.mamashape.cz), budou zaslány či zpřístupněny v členské sekci dle uvedených podmínek na webové adrese https://www.mamacore.cz, https://www.zdravaafit.cz nebo https://www.mamashape.cz a to pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a klient nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

5. Odstoupení od smlouvy

Prodávající kupujícímu poskytuje následující možnosti odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím webové stránky https://www.mamacore.cz, https://www.zdravaafit.cz nebo https://www.mamashape.cz.

V.1  Za online výukový program prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 30 dnů. V těchto lhůtách máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, lhůta pro odstoupení počíná běžet následující den po doručení předmětu koupě (e-book, přístupové údaje do členské sekce).

V.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. 

V.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

V.4 Důsledky odstoupení od smlouvy. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás v souvislosti s touto smlouvou obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

V.5 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy 
Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 
Datum
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

V.6 Odstoupení je možno provést i elektronickou formou na emailu: [email protected], písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách (viz výše), vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

6. Odpovědnost

VI.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VI.2 Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Další viz. bod I.3.

7. Ochrana údajů

VII.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce nebo v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

VII.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

VII.3 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by, navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost, byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

VII.4  Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

VII.5 Možnost odhlášení: Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom Vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit Váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste sezasíláním informací nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

VII.6 Pokud kupující vloží tectovou referenci nebo obrázkovou proměnu na webové stránky nebo Facebookovou stránku (Zdravá & Fit) vlastněné prodávajícím, kupující se zříká veškerých vlastnických práv. Dále kupující souhlasí s tím, že kupující může tyto materiály použít k propagaci a prezentaci svých produktů.

VII.7 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://www.mamacore.cz/ochrana-osobnich-udaju.

8. Závěrečná ustanovení

VIII.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).
VIII.2 Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 30.9.2023
. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.mamacore.cz, https://www.zdravaafit.cz nebo https://www.mamashape.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.mamacore.cz, https://www.zdravaafit.cz nebo https://www.mamashape.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.